Reklamacje i zwroty

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Nabywcę lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Nabywca powinien złożyć Wydawnictwu jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem (obowiązuje data stempla pocztowego).
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Nabywca zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Nabywca odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 5. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Wydawnictwo Manendra 54-608 Wrocław ul. Hłaski 49/2.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Nabywca odstępujący od umowy. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Wydawnictwo niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Nabywcy uiszczoną kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszt wysyłki towaru do Nabywcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Nabywcę forma płatności przy składaniu Zamówienia.

REKLAMACJE

 1. Wydawnictwo jako sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli miejsce pobytu Nabywcy znajduje się w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).
 2. Reklamacje Nabywca może zgłaszać pisemnie na adres e-Księgarni: Wydawnictwo Manendra 54-608 Wrocław, ul. Hłaski 49/2.
 3. W reklamacji Nabywca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Wydawnictwo rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.