Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, z e-Księgarni prowadzonej przez Wydawnictwo. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Księgarni Internetowej w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Wydawnictwo – Wydawnictwo Manendra Grzegorz Grabiec;  54-608 Wrocław ul. Hłaski 49/2; NIP 677-173-97-98. Numer konta: Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0000 1469 0743
 2. Księgarnia Internetowa (e-Księgarnia) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.manendra.pl, pozwalający na zawieranie Umów sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Wydawnictwem.
 3. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający z Księgarni Internetowej, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Wydawnictwo za pośrednictwem e-Księgarni.
 4. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Wydawnictwem a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 6. Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane w e-Księgarni.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży towarów, określające rodzaj i liczbę towaru.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.manendra.pl (e-Księgarnia) prowadzony jest przez Wydawnictwo.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Użytkowników w związku z korzystaniem z e-Księgarni oraz z oferowanych za jej pośrednictwem Usług, w tym określa:
 3. warunki i zasady składania przez Nabywców Zamówień drogą elektroniczną w ramach e-Księgarni oraz
 4. zasady zawierania umów sprzedaży towarów w ramach e-Księgarni.
 5. Wydawnictwo i Nabywca wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z KSIĘGARNI INTERNETOWEJ:

 1. W ramach e-Księgarni Wydawnictwo zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z e-Księgarni w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  3. korzystania z e-Księgarni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Księgarni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 4. Korzystanie z e-Księgarni możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;
  2. inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
  3. dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

IV. CENY PRODUKTÓW I PROMOCJE

 1. Ceny Towarów na stronie e-Księgarni zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
 2. Nabywca dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
 3. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Nabywcę na stronie e-Księgarni.
 5. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
 6. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji, e-Księgarnia zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

V. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez e-Księgarnię należy wejść na stronę internetową www.manendra.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w e-Księgarni i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty lub informacje.
 2. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze e-Księgarni, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w e-księgarni, a także wszystkich innych czynności, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z e-księgarni (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, rejestracyjnych oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Z chwilą rejestracji w e-Księgarni tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach e-księgarni w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień.
 6. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie ich wartości oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie  lub usuwanie z niego kolejnych towarów.
 7. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w e-księgarni. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar
 8. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Nabywcę wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 11. Wysłanie przez Nabywcę Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wydawnictwem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Nabywcy, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 12. Po zawarciu umowy, Nabywca otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr XX”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

VI. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w e-księgarni towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu.
 2. Płatności za nabyte w e-księgarni przez Nabywcę towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w e-księgarni oraz na zasadach określonych przez Wydawnictwo. Dostępne formy płatności określone są na stronie „Sposoby płatności”.
 3. Wszystkie ceny w e-księgarni są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Koszty dostawy” i w Regulaminie.

VII. WARUNKI DOSTAWY

 1. Dostawy są realizowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności. Towar wysyłany jest Pocztą Polską (płatność przy odbiorze lub przelew). Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki.
 2. Koszty dostawy różnią się w zależności od wariantu wybranego przez Nabywcę i wynoszą odpowiednio:
  • Płatność przy odbiorze – 15 zł
  • Płatność przelewem:
   • list polecony ekonomiczny – 8,50 zł
   • list polecony priorytet – 9,50 zł
 3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie.
 4. Miejscem dostawy jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Nabywcę.
 5. Jeżeli Wydawnictwo nie może dostarczyć zamówionego towaru z powodu braku jego dostępności, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

VIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Nabywcę lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Nabywca powinien złożyć Wydawnictwu jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem (obowiązuje data stempla pocztowego).
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Nabywca zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Nabywca odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 5. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Wydawnictwo Manendra 54-608 Wrocław ul. Hłaski 49/2.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Nabywca odstępujący od umowy. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Wydawnictwo niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Nabywcy uiszczoną kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszt wysyłki towaru do Nabywcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Nabywcę forma płatności przy składaniu Zamówienia.

IX. REKLAMACJE

 1. Wydawnictwo jako sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli miejsce pobytu Nabywcy znajduje się w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).
 2. Reklamacje Nabywca może zgłaszać pisemnie na adres e-Księgarni: Wydawnictwo Manendra 54-608 Wrocław, ul. Hłaski 49/2.
 3. W reklamacji Nabywca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Wydawnictwo rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu manendra.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2015 r.